Social

17 posturi de asistent medical, infirmieră și îngrijitoare, scoase la concurs în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 17 funcţii contractuale de execuţie. Este vorba despre 6 posturi de asistent medical generalist, 7 posturi de îngrijitoare, 3 posturi de infirmier și 1 post de economist.

Scris de 
 pe data 
20 august, 2018

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

În total, este vorba despre 17 posturi vacante:

 • 6 (şase) posturi vacante de asistent medical generalist, din care:
  • 1 (un) post vacant asistent medical PL Secţia Clinică Boli Infecţioase Copii;
  • 1 (un) post vacant asistent medical PL Secţia Clinică Boli Infecţioase I Adulţi;
  • 1 (un) post vacant asistent medical principal PL – Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi I;
  • 1 (un) post vacant asistent medical principal S – Spitalizare de Zi – 10 paturi;
  • 1 (un) post vacant asistent medical principal PL Laborator Analize Medicale;
  • 1 (un) post vacant asistent medical principal PL Cabinet Boli Infecţioase (vaccinare antirabică si alte imunizări);
 • 7 (şapte) posturi vacante de îngrijitoare, din care:
  • 1 (un) post vacant îngrijitoare Secţia Clinică Boii Infecţioase Copii;
  • 1 (un) post vacant îngrijitoare Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi I;
  • 1 (un) post vacant îngrijitoare Compartiment Exterior Boli Infecţioase Cronici HIV/SIDA;
  • 2 (două) posturi vacante îngrijitoare – Camera de gardă;
  • 1 (un) post vacant îngrijitoare – Spitalizare de Zi HIV/SIDA – 5 paturi;
  • 1 (un) post vacant îngrijitoare – Laborator Analize Medicale;
 • 3 (trei) posturi vacante de infirmieră, din care:
  • 1 (un) post vacant infirmieră – Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi II;
  • 1 (un) post vacant infirmieră – Compartiment Boli Infecţioase HIV/SIDA + îngrijiri Paliative;
  • 1 (un) post vacant infirmieră – Compartiment Terapie Intensivă.
 • 1 (un) post vacant economist II din cadrul Compartimentului financiar – contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist principal S:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • examen pentru obţinerea gradului de principal;
  • 5 ani vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist principal PL:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  • examen pentru obţinerea gradului de principal;
  • 5 ani vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist PL:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • infirmieră:
  • şcoală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia generală resurse umane şi certificare;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • îngrijitoare:
  • şcoală generală;
  • nu necesită vechime.
 • economist II din cadrul Compartimentului fînanciar – contabilitate:
  • diplomă de licenţă în specialitatea postului;
  • 6 luni vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2018, ora 14:00 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • economist II:
  • 10 septembrie 2018, ora 13.00 proba scrisă;
  • 12 septembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.
 • pentru celelalte posturi:
  • 10 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
  • 12 septembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Actualitate