Social

DGASPC, anunț de angajare în cadrul Locuinței Protejată din Nicolae Bălcescu. 24 posturi scoase la concurs

DGASPC, anunț de angajare în cadrul Locuinței Protejată din Nicolae Bălcescu. 24 posturi scoase la concurs

Scris de 
 pe data 
2 mai, 2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs de
recrutare, pe Proiectul “Dizabilitatea nu este o barieră”, Cod proiect: 131362, în data de 15.05.2023, în baza HOTĂRÂRII nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în vederea ocupării pe durată determinată, a următoarelor funcţii contractuale:

7 posturi de infirmier, pe durată determinată (pe perioada derulării proiectului), în cadrul Locuinţei Protejată (Maxim) pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Casa Pescărușul Nicolae Bălcescu

Condiţii specifice:

 • nivelul studiilor: G
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • diplomă de absolvire studii generale;
 • vechime în muncă 0 – 5 ani;
 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor
  sociale rezidențiale;
 • program de lucru: tură 12/24 – 12/48 ore;

8 posturi de infirmier, pe durată determinată, (pe perioada derulării proiectului), în cadrul Locuinţei Protejată (Maxim) pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Casa Pelicanul Nicolae Bălcescu

Condiţii specifice:

 • nivelul studiilor: G
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • diplomă de absolvire studii generale;
 • vechime în muncă 0 – 5 ani;
 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale;
 • program de lucru: tură 12/24 – 12/48 ore;

7 posturi de infirmier, pe durată determinată (pe perioada derulării proiectului), în cadrul Locuinţei Protejată (Maxim) pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Casa Porumbelul Nicolae Bălcescu

Condiţii specifice:

 • nivelul studiilor: G
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • diplomă de absolvire studii generale;
 • vechime în muncă 0 – 5 ani;
 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor
  sociale rezidențiale;
 • program de lucru: tură 12/24 – 12/48 ore;
 • 1 post de asistent medical pe durată determinată, (pe perioada derulării proiectului), în cadrul
  Locuinţei Protejată (Maxim) pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Casa Pescărușul
  Nicolae Bălcescu
 • Condiţii specifice:
 • nivelul studiilor: PL/SSD/S
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • diplomă de absolvent şcoală sanitară postliceală/diplomă de licenţă, specialitate asistent
  medical generalist,
 • Perfecţionări: Avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
  Medicali din România;
 • vechime în specialitatea studiilor: 1 – 3 ani;
 • principalele atribuții ale postului: asigură asistenţă medicală beneficiarilor serviciilor sociale
  rezidenţiale,
 • program de lucru: tură 12/24 – 12/48 ore;
 • 1 post de asistent medical pe durată determinată, (pe perioada derulării proiectului), în cadrul
  Locuinţei Protejată (Maxim) pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Casa Porumbelul
  Nicolae Bălcescu
  Condiţii specifice:
 • nivelul studiilor: PL/SSD/S
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • diplomă de absolvent şcoală sanitară postliceală/diplomă de licenţă, specialitate asistent
  medical generalist,
 • Perfecţionări: Avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
  Medicali din România;
 • vechime în specialitatea studiilor: 1 – 3 ani;
 • principalele atribuții ale postului: asigură asistenţă medicală beneficiarilor serviciilor sociale
  rezidenţiale,
 • program de lucru: tură 12/24 – 12/48 ore;

 • INFIRMIER LA LOCUINŢA PROTEJATĂ MAXIM PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI CASA PESCĂRUȘUL NICOLAE BĂLCESCU, LOCUINŢA PROTEJATĂ MAXIM PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI CASA PELICANUL NICOLAE BĂLCESCU, LOCUINŢA PROTEJATĂ MAXIM PENTRU PERSOANE ADULTE CUDIZABILITĂȚI CASA PORUMBELUL NICOLAE BĂLCESCU
 • I.BIBLIOGRAFIE:
 1. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 2. ORDINUL 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru
  serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi)cu modificările și completările ulterioare-Anexa 2;
  II. TEMATICA:
 3. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ – PARTEA a VI-a – Titlul III – Personalul contractual
  din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul III Drepturi și obligații ale personalului contractual din
  administrația publică, precum și răspunderea acestuia, PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă –
  Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară, Titlul III Răspunderea
  administrativ-contravențională, Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială;
 4. ORDINUL 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru
  serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi)
  – Anexa 2- MODULUL IV – Activităţi şi Servicii (Standarde 1 – 15) și MODULUL V – Protecţie şi
  Drepturi (Standarde 1 – 8);
  ASISTENT MEDICAL LA LOCUINŢA PROTEJATĂ MAXIM PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI CASA PESCĂRUȘUL NICOLAE BĂLCESCU, LOCUINŢA PROTEJATĂ MAXIM PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI CASA PORUMBELUL NICOLAE BĂLCESCU
  I.BIBLIOGRAFIE:
 5. LEGEA nr. 448/2006 (republicata), privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
  handicap cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 797/2017 (republicata) privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si
  functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cu modificarile si
  completarile ulterioare ;
 7. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  4.ORDINUL 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru
  serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi) cu modificările și completările ulterioare-Anexa 2;

  II. TEMATICA:
 8. LEGEA nr. 448/2006 (republicata), privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
  handicap cu modificările și completările ulterioare: CAP. II Drepturile persoanelor cu handicap; CAP.
  III Servicii şi prestaţii sociale; CAP. IV Accesibilitate; CAP. VI Încadrarea în grad de handicap; CAP.
  VIII Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap;
 9. H.G.nr. 797/2017 (republicata) privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si
  functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cu modificarile si
  completarile ulterioare-Anexa nr.1 – Integral;
 10. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ – PARTEA a VI-a – Titlul III – Personalul contractual
  din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul III Drepturi și obligații ale personalului contractual din
  administrația publică, precum și răspunderea acestuia, PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă –
  Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară, Titlul III Răspunderea
  administrativ-contravențională, Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială;
 11. ORDINUL 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru
  serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi)
  – Anexa 2- MODULUL IV – Activităţi şi Servicii (Standarde 1 – 15) și MODULUL V – Protecţie şi
  Drepturi (Standarde 1 – 8);
  Notă: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în prezenta
  bibliografie.
  Condiţii generale de participare
  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute
  de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat
  parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii
  specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii
  naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de
  a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind
  Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
  Persoanele interesate vor depune pentru înscriere următoarele documente:
  a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în
  termen de valabilitate;
  c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,
  după caz;
  d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
  specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
  solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
  ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul
  de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării
  concursului;
  h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni
  prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la
  persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  i) curriculum vitae, model comun european.
  j) aviz psihologic
  Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
  calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu
  dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare întrun grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică
  cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
  Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind
  antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică
  organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
  În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun
  la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi
  desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul
  termenului prevăzut la art. 34. În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
  Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor
  sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind
  acceptate doar în formă lizibilă.
  Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
  Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs,
  în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea
  accesibilităţii probelor de concurs.
  Folie P.V.C. A4 pentru îndosarierea documentelor;

  Proba scrisă a concursului se va desfăşura la sediul Centrului de Plasament Ovidiu din localitatea
  Constanța, str.Pictor Nicolae Grigorescu nr. 91, în data de 15.05.2023, începând cu ora 10,00.
  Interviul va fi comunicat ulterior, odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, într-un termen de
  4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul D.G.A.S.P.C. Constanţa, str. Decebal nr.22
  şi pe site-ul instituției, www.dgaspc-ct.ro.
  Calendarul de desfăşurare a concursului respectă termenele prevăzute în H.G.1336/2022:
 • perioada de înscriere 28.04.2023 – 05.05.2023
 • selecţia de dosare: 08.05.2023
 • afişarea rezultatului selecţiei dosarelor: 09.05.2023
 • termen contestaţii: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei
  dosarelor;
 • proba scrisă: 15.05.2023
 • afişarea rezultatului la proba scrisă: în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei
  scrise;
 • termen contestaţii: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba
  scrisa;
 • proba interviu: data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la
  proba scrisă, într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
 • afişarea rezultatului la proba interviu: în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei
  interviu;
 • termen contestaţii: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba
  interviu;
 • rezultatele finale se afiseaza la sediul instituţiei str. Decebal nr.22 şi pe site-ul instituției,
  www.dgaspc-ct.ro în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor
  pentru ultima probă;
  Dosarele pentru concurs se vor depune în perioada 28.04.2023 – 05.05.2023 program luni – joi:
  08,00 – 16,30, Vineri: 08,00 – 14,00;
  Relaţii suplimentare se obţin la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal nr. 22, Serviciul
  Resurse Umane, Formare Personal, cam. 12 și la telefon 0241/480.863;
  Persoană de contact: Andrei Marius – Inspector superior.

Actualitate