Sănătate

Posturi de asistent medical, scoase la concurs la Spitalul Județean Constanța

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul spitalului până la data de 16.05.2023 ora 12.

Scris de 
 pe data 
8 mai, 2023

Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical generalist PL – Secţia Clinică Chirurgie I
 • 1 post asistent medical generalist PL- Secţia Clinică Chirurgie si Ortopedie Infantila
 • 1 post asistent medical generalist PL- Secţia Clinică Neonatologie TI
 • 1 post asistent medical generalist PL – Secţia Clinică Neurochirurgie
 • 1 post asistent medical generalist PL   – Secţia Clinică Pediatrie
 • 1 post asistent medical generalist PL  – Spitalizare de Zi Oncologie
 • 1 post asistent medical generalist PL  – Compartiment de Ingrijiri Paliative
 • 1 post asistent social S    – Serviciul Social

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul spitalului până la data de 16.05.2023 ora 12.

Condiţii specifice de participare:

 • asistent medical generalist PL

          – diploma de scoală sanitară postliceală;

–  6 luni vechime ca asistent medical generalist la data înscrierii

 • asistent social S :

     – nivelul studiilor – diploma de licenţă în specialitate

           –  peste 6 luni vechime ca asistent social la data înscrierii

           –  cunostinte operare calculator

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte :

 1. formular de înscriere la concurs, conform Anexa nr.1;
 2. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexa nr.2
 3. act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate – copie;
 4. certificat de căsătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz – copie;
 5. certificat de naştere – copie;
 6. documente care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului – copie;
 7. carnetul de muncă, adeverinţele eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocupare – copie;
 8. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar – original;
 9. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului – original;
 10. certificatul de integritate comportamentală – original;
 11. curriculum vitae, model comun european;
 12. asigurare răspundere civilă (pentru asistenţi medicali) – copie;
 13. certificat de membru OAMGMAMR / CNASR (pentru asistenţi medicali) – copie;
 14. adeverinţă OAMGMAMR (pentru asistenţii medicali) – original;
 15. livret militar, acolo unde este cazul – copie;
 16. chitanţa plata taxă concurs – original;
 17. actele vor fi îndosariate într-un dosar cu şina în ordinea enumerată în anunţ.

Taxa de înscriere:

 • asistenţi medicali 100 lei

            Bibliografia se află afişată la sediul unităţii (lângă Serviciul Resurse Umane), iar pe site-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa (www.spitalulconstanta.ro) se găsesc atât bibliografia, cât şi fişele de post.

 Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel :

 • pana la data de 16.05.2023, ora 1200 – depunere dosare concurs
 • 17 – 18.05.2023 – selecţie dosare
 • 19.05.2023, ora 1000– afişare rezultate selecţie dosare
 • până la data de 22.05.2023, ora 1000– depunere contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor
 • 23.05.2023, ora 1000 – soluţionare contestaţii selecţie dosare
 • 23.05.2023, ora 1400  comunicare rezultate contestaţii
 • 24.05.2023, ora 1000 proba scrisă
 • 25.05.2023, ora 1000 – afişare rezultate probă scrisă
 • pana la data  26.05.2023, ora 1000 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 29.05.2023, ora 1000 – soluţionare contestaţii probă scrisa
 • 30.05.2023, ora 1000 – afisare rezultate  contestatii proba scrisă
 • 06.06.2023, ora 1000 – probă interviu
 • 07.06.2023, ora 1000 – afişare rezultate probă interviu
 • pana la data  08.06.2023, ora 1000 – depunere contestaţii probă interviu
 • 09.06.2023, ora 1000 – soluţionare contestaţii
 • 09.06.2023, ora 1200 – afişare rezultate  contestaţii probă interviu
 • 12.06.2023, ora 1000 – afişare rezultate finale

            Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante a personalului contractual din sistemul sanitar se află afişat pe pagina de internet, respectiv: www.spitalulconstanta.ro.

            Cererea tip de participare la concurs „Formular de înscriere la concurs” – Anexa nr.1, Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 – Anexa nr.2 si Documentele necesare înscrierii la concurs – Anexa nr.3 se ridică de la Registratura unităţii.

Actualitate