Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 22.03.2019, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 19 februarie – 11 martie 2019, inclusiv.

Informaţii posturi scoase la concurs
Arhitect şef
Descriere post
Clasa: conducere
Tip compartiment: DIRECŢIE
Denumire compartiment: ARHITECT SEF

Localizare post
PRIMĂRIA ORAŞULUI CERNAVODĂ
Localitate: CERNAVODĂ
Judeţ: CONSTANŢA

Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postuluiCandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
– atestat Registrul Urbaniştilor din România
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Atribuţiile postului:

• iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
• convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
• întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
• urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
• asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
• transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
• organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
• coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
• participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
• avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate.
• verifică şi semnează facturile emise de către executanţi, furnizori, prestatori de servicii pentru lucrările, utilajele, serviciile gestionate de către compartimentele din subordine;
• asigură şi răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare a lucrărilor, cererilor, sesizărilor şi scrisorilor;
• răspunde faţa de primar pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor şi atribuţiilor;
• ţine evidenţa salariaţilor din subordine şi efectueaza pontajul lunar pe care îl preda la termen Compartimentului Resurse Umane;
• întocmeşte raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale salariaţilor din subordine în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• întocmeşte fişele de post pentru salariaţii din subordine şi le actualizeaza ori de câte ori intervin modificari legislative, conform modelului stabilit de legislaţia în vigoare;
• efectuează instructajul de protecţia muncii pentru salariaţii din subordine;
• respecta programul de lucru care este cuprins între orele 8:00 şi 16:00 şi foloseşte integral şi eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
• se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
• respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă;
• respectă prevederile cuprinse în:
Regulamentul de Ordine Interioara (ROI);
Codul de Conduita a Funcţionarilor Publici – Legea 7/2004;
Contractul/Acordul colectiv de muncă valabil la nivelul instituţiei;
Dispoziţii, decizii, note interne, circulare şi hotărâri ale conducerii instituţiei.
• Loialitate faţă de instituţie şi conducere în executarea atribuţiilor de serviciu;
• utilizează responsabil şi în conformitate cu documentaţia tehnică şi a dispoziţiilor primarului aparatura, echipamentele, instalaţiile aflate în dotarea compartimentului în care îşi desfaşoară activitatea sau la care are acces, precum şi exploatarea acestora în deplină siguranţă.
• cunoaşte dispoziţiile legale, normele şi instrucţiunile cu privire la activitatea pe care o desfăşoară;
• are o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectă munca celorlalţi salariaţi, asigură un climat de disciplină, ordine şi buna înţelegere;
• înştiinţează fara întârziere primarul în momentul în care observă existenţa unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă şi acţionează pentru diminuarea defectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului instituţiei.
• respectă regulile de acces în instituţie conform dispoziţiilor conducerii şi posedă legitimaţie de serviciu în stare de valabilitate;
• îndeplineşte temporar sau permanent sarcini de serviciu suplimentare stabilite de Primarul oraşului Cernavodă, pentru buna desfăşurare a activităţii;
• se abţine de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în cadrul instituţiei;
• are obligaţia de a completa şi depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, conform Legii 176/2010;
• menţine ordinea şi evidenţa în lucrari, menţine ordinea şi curaţeniei la locul de munca şi în spaţiile de folosinţă comună, menţine în stare de curăţenie echipamentul, aparatura şi mobilierul de la locul de munca;
• promovează relaţiilor de colaborare cu ceilalţi angajaţi şi oferă sprijin pentru realizarea obligaţiilor de serviciu, având un comportament adecvat, amabil şi colegial evitând crearea de stări conflictuale;
• are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţa în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia, informaţiilor de interes public.

Bibliografie concurs

1.Constituţia României, republicată.
2.Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărâre de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Hotărâre de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Hotărâre de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
11. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(Visited 231 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.