Sănătate

Spitalul Județean Constanța face angajări. 11 posturi de asistent medical generalist principal șef scoase la concurs. Vezi condițiile și calendarul concursului

Scris de 
 pe data 
27 ianuarie, 2024

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs următoarele posturi vacante de asistent medical sef:

1 post asistent medical generalist principal şef – Secţia Medicina Interna 1
– 1 post asistent medical generalist principal şef – Secţia Gastroenterologie
– 1 post asistent medical generalist principal şef – Secţia Oftalmologie
– 1 post asistent medical generalist principal şef – Secţia BFT Eforie Sud
– 1 post asistent medical generalist principal şef – Secţia Cardiologie
– 1 post asistent medical generalist principal şef – BO Ortopedie şi Traumatologie
– 1 post asistent medical generalist principal şef – BO Urologie
– 1 post asistent medical generalist principal şef – BO Chirurgie şi Ortopedie Infanti
la

– 1 post asistent medical generalist principal șef – BO Sala de Naşteri

– 1 post asistent medical generalist principal şef – Laborator Explorări Funcţionale
– 1 post asistent medical generalist principal şef – Laborator Radioterapie

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

Pentru asistenţ medical sef:
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997;
sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
sau – diplomă de licenţă în specialitate;
– asistent medical principal
– vechime în funcţia de asistent medical generalist cel puţin 5 ani
Taxa de înscriere 100 lei

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel :
• pâna la data de 07.02.2024, ora 1200 – depunere dosare concurs
• 08 – 09.02.2024 – selecţie dosare
• 12.02.2024, ora 1000- afişare rezultate selecţie dosare
• până la data de 13.02.2024, ora 1000- depunere contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor
• 14.02.2024, ora 1000 – soluţionare contestaţii selecţie dosare
• 15.02.2024, ora 1400 – comunicare rezultate contestaţii
• 16.02.2024, ora 1000- proba scrisă
• 19.02.2024, ora 1000 – afişare rezultate probă scrisă
• pana la data 20.02.2024, ora 1000 – depunere contestaţii probă scrisă
• 21.02.2024, ora 1000 – soluţionare contestaţii probă scrisă
• 22.02.2024, ora 1000 – afişare rezultate contestaţtii proba scrisă
• 23.02.2024, ora 1000 – probă interviu
• 26.02.2024 ora 1000 – afişare rezultate probă interviu
• pana la data 27.02.2024, ora 1000 – depunere contestaţii probă interviu
• 28.02.2024, ora 1000 – soluţionare contestaţii
• 29.02.2024, ora 1000 – afişare rezultate contestaţii probă interviu
• 01.03.2024, ora 1000 – afişare rezultate finale

Actualitate