CLUBUL SPORTIV NICOLAE BĂLCESCU, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 40, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța, organizează în data de 24.11.2021 ora 09.00, în conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, proba practică a concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor (femeie de serviciu) cu studii generale absolvite și fără condiții de vechime.

 Condiţiile generale de participare la concurs

            Poateparticipa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte obligatorii pentru înscrierea la concurs

            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune la sediul Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu din str. Carol I, nr. 26, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța, un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Aceasta va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae.

Notă:

 • Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Actele prevăzute la lit.b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, str. Carol I, nr. 26, loc. Nicolae Bălcescu, până la data de 17.11.2021, ora 16.00;
 • proba practică – în data de 24.11.2021 ora 9.00, la sediul Clubului din Str. Mihai Eminescu, nr. 40, localitatea Nicolae Bălcescu, jud. Constanța;
 • interviul pentru testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice – la sediul Clubului din Str. Mihai Eminescu, nr. 40, localitatea Nicolae Bălcescu, jud. Constanța;

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241.257.016, zilnic între orele 9.00-16.00, persoană de contact: doamna TAGÂLICIU DANA.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.