Astfel, în cadrul ședinței ce va avea loc la ora 16:00, în sala 10, vor fi supuse la vot următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedinţilor de şedinţă pentru perioada ianuarie 2019– decembrie 2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Secretar UAT – Olteanu Silvica 1, 2, 3, 4

2. Proiect de hotărâre privind includerea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli a cotei de cofinantare aferenta Orasului Cernavoda din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020”
Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul strategie și Proiecte – Nicolescu Laura 1, 2, 3, 4

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele beneficiare de ajutor social conform legii 416/2001 Primar, Negoiță Liviu Cristian Direcția de Asistență Socială – Constantin Andrei 1, 3, 4

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice din orașul Cernavoda, pentru anul 2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Direcția de Asistență Socială – Ghilase Corina 1, 3, 4

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Centrul de zi Creșa nr. 1 și Creșa nr. 2 din subordinea Direcției Asistență Socială Cernavoda, pentru anul 2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Direcția Asistența Socială – Cadiu Georgiana 1, 3, 4

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Listei provizorii a investitiilor, obiectivelor si dotarilor independente a U.A.T. Cernavoda pe anul 2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Tehnic – Bănuță Silviu 1, 2, 3, 4

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a locuinţei de tip ANL situata în localitatea Cernavoda, judeţul Constanţa, Str. Seimeni nr. 18, ap. 9 aflată în administrarea orașului Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dumitru Aura 1, 3, 4

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL” destinate închirierii, situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda, pentru anul 2019, cu rata inflației de 3,3% Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dumitru Aura 1, 2, 3, 4

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a terenului in suprafata de 435 mp, ocupat de construcție în suprafață de 317 mp (8 apartamente), situată pe str. Rovine, nr. 6 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina 1, 2, 4

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și exploatării pajiștilor în anul 2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și cadastru – Dan Florentina 1, 2, 4

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale pe raza UAT-urilor membre Asociatiei Pentru Dezvoltarea Zonei Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul ADPP – Dragomir Rodica
SC UP-GC Cileagă Margareta 1, 2, 3, 4

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație de 3,3% pentru anul 2019 a nivelului redevențelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesiunea/închirierea terenurilor proprietate publică/privată a orașului Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 3, 4

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj din anexă Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și cadastru – Cioară Mirela 1, 2, 4

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public în orașul Cernavoda, județul Constanța Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul ADPP – Dragomir Rodica
1, 2, 3, 4

15. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de atribuire prin licitație publică, în vederea închirierii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în orașul Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 2, 3, 4

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, nr. 23, b-ca 16, ap. 2, loc.Cernavoda prin închiriere către Mustață Mihaela-Cristina Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4

17. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr.1913 din data 18.12.2017 emisă de Judecătoria Medgidia, privind atribuirea locuinței din str.Aleea Florilor, bl.DS 25, ap.3, loc.Cernavoda prin închiriere către Ivan Ion Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație și actualizarea cu rata inflației de 3,3% a nivelului chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din orașul Cernavoda, pentru anul 2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 2, 3, 4

19. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației din ”locuință de serviciu” în ,, locuință” a apartamentului situat în orașul Cernavoda, str.9 Mai, bl.C1, ap.11, parter Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului oră manoperă de 25,00 lei/oră ce va fi utilizat de cele două societati comerciale ale U.A.T.Cernavoda ( SC Utilitati Publice Cernavoda SRL si Utilitati Publice – Gospodaria Comunala SRL), la întocmirea devizelor estimative pentru lucrările prestate de aceste societăți UAT-ului Cernavoda începând cu data de 01.02.2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian
Serviciul ADPP – Dragomir Rodica
1, 2, 3, 4

Diverse:
Agenda Primarului şi priorităţile oraşului, întrebări, interpelări, informări, rapoarte, petiţii, soluţii.

1. Informare din partea SC UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA SRL privind majorarea capitalului social conform HCL nr. 320/12.12.2018.
2. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II lea al anului 2018.
3. Denunț din partea doamnei Goagă Irina-Elena angajată în cadrul Penitenciarului Bacău din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Primar,
Negoiță Liviu Cristian

 

(Visited 287 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.