Potrivit anunțului, sunt căutați profesori de limba română, matematică, istorie, arte, chimie, franceză și engleză. Cunoaștere ultimelor două limbi străine este cerută pentru majoritatea posturilor scoase la concurs.

În cadrul școlii Europene de la Bruxelles invata cateva mii de copii ai functionarilor de la Bruxelles, europeni sau ai altor institutii (NATO), ai detasatilor la ambasada, consulat sau la reprezentata statului membru respectiv la UE. Institutia are sectii pentru aproape toate tarile membre. Cea romana este la Bruxelles IV, Laeken si are patru clase de ciclu primar si una de secundar.
Conform normelor metodologice aprobate de Ministerul Educației, înscrierea la concurs se face în perioada prevăzută în calendar prin depunerea la registratura Ministerului Educaţiei Naționale, a dosarului de înscriere care conţine următoarele documente:

a) opisul dosarului, semnat de către candidat;

b) fișa de înscriere – prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, completată, datată şi semnată de către candidat;

c) curriculum vitae în format Europass, datat şi semnat de candidat pe fiecare pagină, însoțit de documente care susțin afirmațiile din CV;

d) copii, certificate “conform cu originalul“, de către conducerea unității/instituției unde candidatul își desfășoară activitatea sau de către emitent, sau copii legalizate (în cazul în care niciuna din primele două situații nu este posibilă), pentru următoarele documente:

d1) buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie/orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

d2) actele de studii (diplomă/diplome de absolvire/licență/master) în baza cărora se face înscrierea la concurs, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă ;

d3) certificat recunoscut internațional, valabil la data susținerii concursului, care atestă cunoaşterea aprofundată a uneia dintre limbile engleză/franceză/germană, având nivelul de competență lingvistică specificat de profilul postului pentru care candidează;

d4) certificat/diplomă care atestă competențe de utilizare și operare calculator;

e) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră de minimum 3 ani la data înscrierii, în țară sau în sistemul Școlilor Europene, în calitate de cadru didactic calificat, corespunzător profilului postului pentru care candidează;

f) recomandarea conducerii unității/instituției în care își desfășoară activitatea.

g) certificat medical cu menţiunea apt de muncă, în original;

h) certificat de cazier judiciar;

i) documente care dovedesc activitatea didactică desfăşurată în medii multiculturale și plurilingvistice/ participarea la proiecte care vizează educația incluzivă/multiculturală/interculturală.

j) documente care atestă : ultimul grad didactic obținut/titlul științific/nivelul de competență didactică/recunoașterea științifică sau profesională/calitatea de cercetător/doctorand în domeniul științelor educației sau în specialitatea postului pe care candidează/calitatea de masterand sau de absolvent al unui program de studii care contribuie la creșterea nivelului de competență didactică;

Dosarele se depun la registratura Ministerului Educației Naționale până pe 25 aprilie 2018. În cazul în care dosarul este transmis prin poştă, data poştei nu poate depăşi data limită de depunere prevăzută în calendar.

Procedura de selecție se desfășoară în patru etape succesive, după cum urmează:

a) Verificarea administrativă a dosarului de înscriere, conform grilei din anexa nr. 2 – probă eliminatorie;

b) Evaluarea activității profesionale conform grilei din anexa nr. 3;

c) Interviul;

d) Proba scrisă în specialitatea postului.

Citește aici: Metodologie Scoli Europene OMEN 3475

 

(Visited 1.633 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.