Având în vedere contextul juridic creat de Legea nr.231/2018, persoanele fizice și juridice pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, până la data de 6 decembrie 2018, dacă îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de lege, astfel:

• art.23:
(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea
evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în
cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.”
(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

• art.24
(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

• art.27
(1^1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau
iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de
identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru
eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite
în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie.
(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Dosarul pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii 231/2018 se depune la registratura Primăriei orașului Cernavodă din str. Ovidiu nr.11 și va cuprinde următoarele documente:

• Cerere formulată de fiecare persoana indreptățita, personal sau prin mandatar, în cazul în care sunt mai mulți moștenitori cererea se face în
comun, fiind semnată de fiecare;
• Copie act de identitate, unde sunt mai mulți moștenitori a tuturor mostenitorilor;
• Copii după actele de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moștenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor).
• Plan de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice;
• Declarații autentice de martor;
• Adeverință registrul agricol;
• Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că terenul solicitat nu face/a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată și modul de soluționare, după caz;
• Acte de proprietate;
• Alte acte pertinente, concludente și verosimile din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat;

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată pentru
conformitate, rămânând la dosar numai copiile acestora.

Când cererea se transmite prin postă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria raspundere de către
solicitant.

Menționăm că nu fac obiectul Legii nr.231/2018 dosarele de fond funciar aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori
judiciare.

 

(Visited 680 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.