Autoritatea care răspunde de accesul la profesia dumneavoastră în țara-gazdă vă va explica ce documente trebuie să prezentați.

Proceduri și termene-limită
În termen de o lună de la depunerea cererii de recunoaștere a calificărilor, autoritățile trebuie să confirme primirea cererii și să vă solicite documentele necesare. Din momentul în care au primit dosarul complet, autoritățile trebuie să ia o decizie în termen de 3 luni pentru profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist și arhitect, care beneficiază de recunoaștere automată și 4 luni pentru toate celelalte profesii.

Dacă autoritățile consideră că nivelul dumneavoastră de pregătire și de experiență profesională nu corespunde standardelor valabile în țara-gazdă, acestea v-ar putea cere să luați măsuri suplimentare pentru a dovedi că sunteți calificat. În principiu, ar trebui să aveți posibilitatea de a alege între teste de aptitudini și stagii de adaptare (care pot dura până la 3 ani).

Autoritățile vă pot solicita să prezentați copii legalizate (pentru a dovedi că documentele sunt autentice) și/sau traduceri legalizate ale anumitor documente esențiale pentru analiza cererii, cum ar fi certificatele sau diplomele care vă atestă calificările. Traducătorul autorizat garantează exactitatea traducerii.

Totuși, potrivit legislației UE, autoritățile nu au voie să vă ceară traduceri legalizate pentru documentele care vă atestă calificarea în profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist sau arhitect

Toate statele UE recunosc calificarea de asistent medical

Toate statele membre UE recunosc calificarea de asistent medical pentru toți resortisanții care îndeplinesc condițiile minime de formare. Titlurile de asistent medical care îndeplinesc acest criteriu beneficiază de același efect, în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale și exercitarea acestora, pe teritoriul statului membru gazdă ca și în statul membru de origine.

Condițiile minime de formare ca asistent medical – Formarea de asistent medical trebuie să fie de minim trei ani de studii, sau 4600
ore de instruire teoretică şi clinică într-un program universitar integrat de asistent medical, în unităţi de învăţământ acreditate. Se pot acorda exceptări persoanelor care au formare la nivel cel puţin echivalent.

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Italia

Pentru a obţine contract de muncă pentru calificarea de asistent medical, trebuie parcurse etapele de certificare a acestei calificări:

-vizarea şi legalizarea documentelor originale (conform Conventiei de la Haga din 5.10.1961), traducerea în limba italiană, şi supralegalizarea lor;
-depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea “Declaraţiei de Valoare”, la Cancelaria Consulară a Ambasadei Italiei din Bucuresti, în vederea obţinerii echivalării diplomelor de studiu;
-depunerea dosarului cu actele necesare la Ministerul Sănătăţii din Italia care va emite un decret de recunoaştere a diplomelelor asistenţilor medicali;
-angajatorul va prelua contractul aplicantului, semnat şi va face în Italia demersurile necesare pentru obţinerea: autorizaţiei de lucru şi de şedere, ştampila de la chestura locală, supralegalizarea contractului de muncă;
-obţinerea vizei de muncă pe teritoriul Italiei, eliberată de ambasadă;
-examen de limba italiană şi de deontologie şi norme profesionale la IPASVI.

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Spania

Documente necesare:

-cererea aplicantului, adaptată la modelul care apare în pagina electronică a MS spaniol,
-copia documentului naţional de identitate, paşaport sau document echivalent (carte de identitate) care să demonstreze ca aplicantul aparţine unei ţări membre a UE, sau a unei ţări semnatare la Acordul asupra SEE,
-copie dupa titlul/titlurile academice,
-certificat oficial şi personal al studiilor aplicantului din care să reiasă:
-durata studiilor, în ani academici,
-descrierea disciplinelor promovate, cu numărul de ore teoretice şi practice, pentru fiecare în parte.

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Cehia

Cerinţe pentru cetăţenii UE care doresc să practice asistenţa medicală: recunoaşterea diplomei de absolvire la Ministerul Sănătăţii din Cehia, cunoaşterea limbii cehe (test limbă), permis de şedere sau rezidenţă permanenţă, înscrierea în Colegiul Asistenţilor Medicali din Cehia

Modalitatea de aplicare pentru certificare în Cehia:

1. Depunerea unei aplicații scrise de către: un cetățean al Republicii Cehe sau un cetățean al unui stat membru UE sau al Spațiului Economic European sau Confederației Helvetice.
2. Camera admite un aplicant la examenul de competență profesională în termen de 6 luni de la primirea aplicației scrise, dacă acesta îndeplinește criteriile de formare profesională și de cetățenie.

3. Cerințele de formare profesională:

a) Studii universitare sau comparabile în domeniul asistent medical absolvite la o instituție de învățământ superior / universitate recunoscută, abilitată, secțiunea 3, alin. a); studiile trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin punctele 1.2 și 1.3 din anexa pentru certificare în domeniul asistent medical, prevăzute în secțiunea 4, sub. 2, alin. a).

b) Studii universitare sau absolvite în cadrul unei instituții de învățământ comparabilă, într-un domeniu de studiu prevăzut în Secțiunea 5, subsecțiunea 3, sau într-un domeniu de studiu similar în programul de studii de licență.

c) Studii universitare sau absolvite în cadrul unei instituții de învățământ comparabilă, într-un domeniu de studiu prevăzut în Secțiunea 5, subsecțiunea 3, la nivel de program de licență sau program de master și / sau o școală secundară sau post-secundară tehnică în domenii similare pentru certificare, în conformitate cu secțiunea 3, paragraf. c).

4. Durată totală de experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniu dacă aplicantul este absolvent al unui program de studii universitare de licență sau de master în domeniu, și cel puțin 5 ani dacă aplicantul este absolventul unui alt program de studiu.

5. Examenul de competență profesională are drept scop evaluarea cunoștințelor și competențelor necesare practicării profesiei, în particular:
a) Demonstrarea conoștințelor profesionale, dacă acestea nu fac parte din educația formală recunoscută a aplicantului.
b) Demonstrarea cunoștințelor legate de aspectele legale ale practicării profesiei de asistent medical.

6. Plata taxei de certificare.

După promovarea examenului de certificare asistent medical depune jurământ. Înscrierea în organizaţia profesională este obligatorie.

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Austria

Pentru accesul la profesia de asistent medical există următoarele condiții: absolvirea studiilor universitare de specialitate, experiență de lucru de cel puțin 3 ani după absolvire, promovarea examenului de în specialitate. Examenul este oral și poate fi repetat de două ori. El cuprinde teme din următoarele domenii: legislație austriacă din domeniul administrație şi asistenţei medicale/sociale, regulile legale și profesionale aplicabile în domeniu, etică profesională.

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Marea Britanie

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical este precedată de obicei de îndeplinirea următoarelor:

completarea unui formular; prezentarea unui document care să conţină dovada cetăţeniei (paşaport, carte de identitate sau certificat de
naştere); diploma sau document care atestă finalizarea formei de pregătire necesară pentru a obţine accesul la profesia reglementată, dovada finalizării unei perioade de stagiatură sau înregistrarea la un organism similar din ţara de origine; dovada experienţei profesionale; certificat medical; certificat privind reputaţia profesională emis de autoritatea competentă din ţara de origine.

Serviciile oferite de către Camera Asistenţilor medicali din Marea Britanie (UK NARIC) sunt:
– emiterea unei Scrisori de Comparabilitate (Letter of Comparability) şi efectuarea traducerii diplomei din statul de origine în limba engleză (Letter of Comparability with Translation Waiver);
– elaborarea unui Raport privind Parcursul Profesional (Career Path Report) care, pe lângă încadrarea diplomei în sistemul britanic de învăţământ, indică etapele care trebuie urmate pentru continuarea studiilor sau obţinerii accesului la o anumită profesie.

Aplicantul ca asistent medical trebuie să depună o cerere de examinare la Autoritatea competentă, însoțită de următoarele documente: Curiculum Vitae, declarație de eligibilitate, documente de studii universitare în original sau copie legalizată, foaia matricolă / suplimentul
la diplomă în original sau copie legalizată, copie după actul de identitate/pașaport, matricea comparativă partea 1 (studii universitare de licență în asistent medical), matricea comparativă partea 2 (studii universitare de master în asistent medical), anexă la matricea comparativă ce confirmă numărul de cuvinte utilizate (datată și semnată), planul de învățământ / programe analitice / structura cursurilor, taxa de examinare de 1390 lire, o fotografie tip pașaport, copie a certificatului de căsătorie dacă și-a schimbat numele, certificatul IELTS de competenţă de limba engleză.

După promovarea examenului, asistentul medicalul trebuie să depună o cerere de înregistrare la UK NARIC

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Olanda

Pe lângă documentele de studiu, pentru atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical se apelează şi la evaluarea prin teste a cunoştinţelor generale şi profesionale, dar şi la: proba de limba olandeză, proba limba engleză citit, probă în tehnologia informaţiei computerizate , cunoştinţe de bază, probă la cunoaşterea sistemului olandez de sănătate, cunoştinţe medicale de bază şi clinice, abilităţi clinice.

Testele de evaluare definesc rezultatele “admis” sau “respins”. Rezultatul combinat al tuturor evaluărilor oferă o impresie generală asupra nivelului de cunoştinţe şi abilităţilor aplicantului. După promovare aplicantul este supus la testarea profesională, cu taxă.

În majoritatea cazurilor, procedura de evaluare continuă cu “interviul de consiliere”, susţinut cu o comisie formată din membri ai Comisiei calificărilor de sănătate externe (CBGV).
În funcţie de rezultatul evaluărilor se pot stabili trei variante de lucru:
1. acces la practicarea ocupaţiei,
2. stabilirea de cursuri suplimentare pentru 30 – 180 de credite (0.5-3 ani), după caz,
3. refacerea întregului program de studiu pentru specialitatea medicală dorită.

Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Germania

Atestarea și certificarea în profesia de asistent medical în Germania este reglementată de legislația landurilor. Profesia de asistent medical este reglementată în majoritatea landurilor, cu două excepții: în landul Hesse și în landul Rinul de Nord – Westphalia titlul de asistent medical este protejat, dar profesia nu este reglementată.

În conformitate cu legislația care reglementează profesia de asistent medical, titlul de asistent medical este protejat. Titlul este acordat după înregistrarea în Registrul asistenţilor medicali, gestionat de Camera asistenţilor medicali din landul respectiv.

Competenţa pentru atestarea și certificarea în profesia de asistent medical revine autorităţii de land, care administrează profesia şi în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul aplicantul. Dacă acesta este cetăţean al unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau al Confederației Helvetice, recunoaşterea se aplică conform prevederilor din Directivele UE în materie.

Aplicantul contactează structurile locale ale Agenţiei Federale a Muncii, care oferă informaţii cu privire la probleme referitoare la posibilitatea de a lucra în Germania şi acordarea de permise de muncă.

Sursa informațiilor: GHID DE CERTIFICARE ŞI RECUNOAŞTERE PENTRU PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL

(Visited 1.502 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.