Spitalul Județean Constanța scoate noi posturi la concurs:

 • 4 posturi asistent medical generalist debutant:
  • nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.5 posturi asistent medical generalist:
   • nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă in specialitate;
   • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.
 • 1 post asistent medical pr.:
  • nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă in specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 5 ani.
 • 3 posturi registratori medicali pr.:
  • nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului şi curs/atestat ECDL;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – peste 4 ani experienţă în specialitate într-o Unitate de Primiri Urgenţe.
 • 1 post registrator medical:
  • nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului şi curs/atestat ECDL;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puţin 6 luni.
 • 3 posturi infirmiere:
  • nivelul studiilor – 8 clase + curs infirmieră;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.
 • 2 posturi brancardier:
  • nivelul studiilor – 8 clase;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • 1 post muncitor calificat IV – fochist:
  • nivelul studiilor – calificare fochist;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, adică până pe 28 octombrie.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

 

 

(Visited 4.423 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.