Constanța Sănătate

Angajări la Spitalul Județean Constanța. Se caută brancardieri, infirmieri și îngrijitoare. Care sunt condițiile

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanța organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 14 posturi de infirmiere, 10 posturi de brancardieri și 2 posturi de îngrijitoare.

Scris de 
 pe data 
25 august, 2021

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 14 posturi de infirmiere:
  nivelul studiilor – școală generală;
  curs infirmier;
  vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – peste 6 luni.
 • 10 posturi de brancardieri:
  nivelul studiilor – scoală generală;
  vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • 2 posturi de îngrijitoare:
  nivelul studiilor – școală generală;
  vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
29 septembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
06 octombrie 2021, ora 10.00: proba practică;
13 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei“, din Constanţa, bd. Tomis nr. 145, județul Constanța, telefon 0241.503.460.

Actualitate